Allemaal zielen.
Hebt u wel eens Allerzielen meegemaakt, ik wel. Vorig jaar voor het eerst op de begraafplaats in Wittewierum. Als gereformeerde jongen sta je daar toch een beetje vreemd naar te kijken. Het klinkt rooms en je leest er wel eens wat over, er zijn zelfs landen waar het uitbundig wordt gevierd. Samen met mijn vrouw ben ik wel gegaan, vorig jaar en dit jaar weer en het was mooi. De begraafplaats mooi stemmig verlicht, lampen rondom in de heg, waxinelichtjes markeerden de paden. Er waren allerlei dingen te doen en te zien. Kortom het was mooi en waardig. Misschien is het voor u als uitvaartvereniging een manier om u te profileren in het dorp om zichtbaar te zijn. Het gaat er niet alleen om de overledenen die daar op die begraafplaats liggen begraven. In Wittewierum ging het uitdrukkelijk om alle dierbaren die zijn overleden. Hoe komt zoiets tot stand, in ons geval: omdat nieuwe bestuursleden werden gekozen en dan komen er nieuwe, vaak verfrissende ideeën. Het is heel belangrijk aan uw leden te laten merken dat u openstaat voor nieuwe dingen, dat u niet gelijk achter in de touwen gaat hangen, maar dat u bereid bent goed naar elkaar te luisteren en de argumenten achter het idee te wegen. Dat bij ons de nieuwe bestuursleden dames zijn, weegt ook wel mee, kennelijk spelen voor hen andere motieven van herdenken en gedenken mee.

Als er behoefte is aan een draaiboek dan hoor ik het graag, probeer ik dat op te zetten.
De Rayonvergaderingen stonden dit najaar in het teken van ledenwerving en het werven van nieuwe bestuursleden.

Anne Prins heeft als buitenstaander naar het uitvaartwereldje gekeken, hij kwam met bijzondere ideeën. U behoort vast niet tot de bestuursleden die het liefst niets doen, dus hebt u mogelijkheden aangereikt gekregen om nieuwe leden te werven en om het tekort aan nieuwe bestuursleden op te heffen. Je moet het als bestuur wel gaan doen, ook al ga je eerst een paar vrijwilligers zoeken die de ledenwerving en het werven van bestuursleden gaan doen. Binnenkort komen we als federatiebestuur met een praktische handleiding hoe u daarmee aan de slag kunt gaan. Een ander idee was de schaalvergroting, immers een kleine vereniging die alles zelf moet doen, zelf de ledenadministratie en zelf de boekhouding, een eigen secretaris en voorzitter, het valt niet mee in deze tijd dat iedereen het druk heeft. Het idee achter de commissie Naoberschap is dat veel taken best samen gedaan kunnen worden. Bent u ook zo benieuwd naar de voorstellen waar de commissie mee komt? Ik wel. Gelukkig hebt u ingestemd met de voorstellen welke het federatiebestuur tijdens de najaarsledenvergadering heeft gedaan ten aanzien van de aanvulling van het bestuur van de federatie, maar het is eigenlijk een jaar opgeschoven.

Maar inmiddels is Maria Luimstra verkozen als nieuw bestuurslid en gaat Joyce Nijholt alvast meedraaien in het bestuur, geweldig en beide van harte welkom. Rest het bestuur de taak de vacature die ontstaat in het voorjaar van 2018, omdat ik dan toch echt uit het bestuur stap omdat ik dan bijna 74 jaar ben, dat zullen ze moeten oplossen. Misschien moeten we de les van Anne Prins ten aanzien van het werven van nieuwe bestuursleden maar gaan gebruiken. Dus ga alvast maar bij de telefoon zitten. De federatie Groningen heeft een nieuwe website, gemaakt door Henri Nijborg, persoonlijk vind ik hem heel mooi en fris, hebt u hem al gezien, kijk gerust op https://fedgron.nl en laat ons weten wat u er van vindt.
Fijne feestdagen toegewenst.

Teije Penninga

 

BESTUURDERSPROBLEMATIEK.
Zoals al eerder is gememoreerd, hebben we met elkaar een probleem voor de opvolging c.q. aanmelden van nieuwe bestuurders. Niet allen bij de Federatie (is gelukkig voorlopig opgelost), maar ook bij een heleboel verenigingen wat op de ALV van maart dit jaar heel duidelijk naar voren is gekomen. Het Federatiebestuur heeft hier goede nota van genomen, wat resulteerde in het installeren van de werkgroep met de (voorlopige) naam: Behoud Noaberschap (waarschijnlijk in de toekomst een andere naam). Deze werkgroep is voortvarend van start gegaan en heeft al enkele bijeenkomsten belegd, waar veel interesse voor was. De werkgroep heeft zichzelf opgesplitst in 2 groepen, t.w. een groep gaat zich toeleggen op de details, m.a.w. tegen welke problemen lopen we aan bij het besturen van de vereniging op afstand en welke maatregelen moeten we hiervoor nemen. Een andere groep zal als klankbord gaan fungeren om de voorstellen te toetsen. Het is natuurlijk een hele klus om de vereniging in een groter geheel op te laten gaan en toch de principes van de vereniging in stand te houden. Dus feitelijk de vereniging zo laten als ze is, met de eigen contributie en de eigen pakketwaarde, maar een bestuur op ‘afstand’. Om ook de vereniging in hun waarde te laten, is het erg belangrijk dat er toch iemand uit de vereniging of uit het dorp zitting neemt in een Algemeen Bestuur en die als aanspreekpunt voor de vereniging of in het dorp kan fungeren. Dat dit het belangrijkste statement is voor de werkgroep zal duidelijk zijn. Dat deze klus niet in een paar maanden geklaard zal worden, zal bij ieder ook duidelijk zijn. Als Federatiebestuur hebben we veel vertrouwen in de leden van de werkgroep en hopen we dat dit in het aankomende jaar geëffectueerd zal gaan worden, want bij sommige bestuurders staat het water al aan de lippen.
Albert Berends

Aan de slag met de tips van Anne Prins Tijdens de gehouden rayonvergaderingen heeft
Anne Prins een inspirerende lezing gehouden over ledenwerving. Het waren voor de meeste leden motiverende bijeenkomsten die direct energie gaven. Bent u inmiddels in uw omgeving aan de slag gegaan? Heeft het geleid tot nieuwe vrijwilligers? De werkelijkheid is echter dat we worden opgeslokt door de waan van de dag. De opgedane ideeën zijn mogelijk in rook op gegaan. Dat zou jammer zijn, vandaar dat we u in de volgende nieuwsbrieven blijven “lastig” vallen met de tips voor ledenwerving. Voordat we gaan werven, nemen we tijd na te denken en mogelijk een plan te maken.

Vandaag deel 1
De wereld verandert, deze veranderingen moeten we te omarmen. Er wordt tegenwoordig op meerdere manieren gecommuniceerd. De nieuwe media zorgt hiervoor. Kijk en ga hiervoor in gesprek met uw leden. Onderzoek met uw bestuur of uw vereniging de juiste dingen doet, voldoen u aan de verwachtingen van uw leden? Hiervoor kunt u o.a. een vragenlijst inzetten.

Men vraagt van de vereniging professionaliteit, doelmatigheid en kwaliteit! Dat zijn grote begrippen maar wat bedoelen we dan eigenlijk. Wanneer zijn we professioneel en doelmatig? Best lastige vragen. Hiervoor staan op onze website handige tools zoals de gedragscode enz. Bestuurders moeten in hun kracht worden gezet. Hieronder enkele punten die u kunt bespreken met uw bestuur in het dorp of regio.

 • Bepaal welke richting uw vereniging op wil (t.a.v ledenaantal)
 • Stel een concreet (jaar)plan op
 • Vraag demografische gegevens op
 • Bepaal de doelgroep, welke leden gaat u benaderen..
 • Stel een overzicht op met de zgn. “unieke” punten van de vereniging
 • Breng in beeld wat de “concurrenten” doen om te werven
 • Houd de instroom maandelijks bij.
 • Zorg voor PR

Maria Luimstra

ACTUARIELE RESERVE
Recentelijk is de sterftetabel en de rekenrente die ACTwell (Jan Voois) hanteerde gewijzigd. Werd er tot en met 2015 rekening gehouden met de sterftetabel 1980/1985 en een rekenrente van 3,5 %, dat is vanaf 2017 aangepast naar een recentere periode en een redelijker rekenrente, gezien de huidige rente die gehanteerd wordt door de banken. De sterftetabel die Actwell nu hanteert is de sterftetabel van 2004/2009 en de rekenrente is terug gebracht naar 2,5 %. Dit impliceert dat de ‘normale’ toevoeging elk jaar ook 2,5 % kan bedragen. Bovendien gaat de actuaris in zijn advies ook rekening houden met het eventuele renteverlies wat (waarschijnlijk) ook opgevangen moet worden in de contributie.

Daarnaast kamt de actuaris nog steeds met het probleem van pakketwaarden. Als de vereniging een gekapitaliseerde pakketwaarde (vast bedrag per overlijden) gebruikt is er geen vuiltje aan de lucht. Het geeft juist problemen als de vereniging nog steeds de ‘echte’ natura hanteert. De pakketwaarden kunnen afwijken als er van de natura ‘iets’ niet gebruikt wordt en dit als winst voor de vereniging wordt gezien. Met andere woorden als er niet goed aangegeven wordt wat onder de pakketwaarde valt en wat de waarde daar normaliter voor is, dan is het voor de actuaris bijna ondoenlijk om een juiste reserve te berekenen. Als er verenigingen zijn die nog steeds de pakketwaarde in natura hanteren en het niet gebruikte deel van de pakketwaarde zien als winst, dan raden wij met klem aan om dit om te rekenen naar een gekapitaliseerde waarde zodat ieder lid ook een juiste vergoeding krijgt waar ze (misschien) jaren voor betaald hebben.
Albert Berends

BEGROTING
Omdat er op de laatste ALV van diverse kanten aangedrongen werd op een aanpassing van de notatie van de begroting heeft het bestuur nu vastgesteld dat de begroting er in de aankomende jaren er als volgt komt uit te zien:

 1. Werkelijk, jaar 1
 2. Werkelijk huidig jaar, 3e kwartaal, t/m september
 3. Verwacht huidig jaar
 4. Begroting huidig jaar
 5. Begroting aankomende jaar

Op de ALV van oktober 2017 worden dan de volgende gegevens dus gepresenteerd:

 • Werkelijke kosten 2016
 • Werkelijke kosten van 2017 over de eerste 9 maanden (t/m 3e kwartaal)
 • Totaal te verwachte kosten over 2017 (3e kwartaal omrekenen naar 12 maand en)
 • Begroting over 2017 (vastgesteld in de najaarsvergadering van 2016)
 • Begroting over het aankomende jaar, dus 2018.