Van de voorzitter

Gefeliciteerd.

Nardus is branchewinnaar in de crematoria- en uitvaartbranche 2016 en dus als hoogste genomineerd in de categorie bij NBS (nationale business succes award). Dat zegt u als bestuursleden van een uitvaartvereniging misschien niet zoveel maar vergis u niet. Deze nominatie is belangrijk voor ons allemaal, de belangrijkste conclusie was dat mede door het werk van Nardus de plaatselijke Uitvaartverenigingen in hun eigen stad of dorp de oude noabergedachte in stand weten te houden en te stimuleren.

Dus eigenlijk is dit een nominatie voor u als bestuurders van de plaatselijke uitvaartvereniging. Dit alles doet u als vrijwilliger. Daarom van harte gefeliciteerd.

Als Federatiebestuur met Nardus op de achtergrond proberen wij u te helpen dit werk te doen en te blijven doen. Om dat als Federatiebestuur te kunnen blijven doen hebben we u ook weer nodig. Al een paar keer is gevraagd om kandidaten voor een functie in het federatiebestuur. We hebben inmiddels al één concrete aanmelding van Maria Luimstra daarvoor, dus het begin is er.

In de vorige nieuwsbrief heeft Maria verteld hoe ze de afgelopen tijd heeft ervaren, het bijwonen van de vergaderingen, de onderlinge betrokkenheid op elkaar en het meedenken over het ontwikkelen van goed beleid. Ze vond het heel goed allemaal. Helaas heeft het Federatiebestuur een ultimatum moeten stellen, dat is volgens ons de laatste mogelijkheid de kar ook volgend jaar te kunnen laten rijden.

Dus nog steeds: laat het niet gebeuren dat we volgend jaar de opheffingsvergadering van de Federatie Groningen moeten houden. Ondertussen zijn we bezig samen met u als verenigingen na te denken hoe we meer toekomstbestendig kunnen worden.

Er wordt nu op plaatselijk niveau heel veel werk verzet met name secretarissen, penningmeesters maar ook voorzitters moeten steeds maar weer hun werk doen. De ledenvergaderingen worden over het algemeen slecht bezocht. Daarom kwam Albert Berends vorig jaar met het plan verenigingen te laten samenwerken 1 om bestuurswerk te besparen, dat idee wordt inmiddels uitgewerkt. Het uitgangspunt blijft dat het geluid van de plaatselijke vereniging hoorbaar moet blijven in het geheel. Maar op die manier heb je plaatselijk minder bestuursleden nodig, misschien dat er dan ook wat overblijft voor het Federatiebestuur. Tijdens de komende Rayonvergadering zullen we u op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken voor zowel het werven van bestuursleden als van de toekomstbestendigheid van de verenigingen. Maar het belangrijkste element zal iets heel anders zijn. Dat betreft het werven van leden en dan niet in afwachtende maar in actieve zin. Als federatiebestuur hebben we een paar keer overleg gehad met de heer Anne Prins, hij is actief in de sport en heeft al veel successen behaald in het werven van vrijwilligers voor de verschillende plaatselijke sportverenigingen. Een aantal elementen die gebruikt worden voor het werven van leden en vrijwilligers in de sport gelden ook voor het werven van leden voor een uitvaartvereniging. Anne is een wervende spreker, als bestuur hopen we dat hij u als bestuursleden net zo enthousiast krijgt als wij dat zijn geworden.

Dus uw vereniging mist heel wat als u er niet bij bent..

Teije Penninga

ACTUARIELE RESERVE -> LAGE RENTE.
De lage rente op de spaarrekeningen begint ook voor de uitvaartverenigingen nijpend te worden. Was er nog ruimte toen de rente hoger was dan de 3,5 % waar de actuaris rekening mee hield. Nu is dat, ondanks dat de actuaris rekening houdt met een rekenrente van 2.5%, beslist iets waar een vereniging rekening mee moet houden. De actuaris berekend een Actuarieel Rapport op basis van decontributie/pakketwaarde/gemiddelde leeftijd etc. en een rekenrente van 2.5%. Op basis van die berekening en als daar aanleiding toe is geeft hij een advies om de contributie, (iets) te verhogen en/of de pakketwaarde aan te passen. Door de aanhoudende lage rente zal in het advies van bureau Actwell (Jan Voois) nu ook rekening worden gehouden dat op kort termijn geen 2,5% rendement zal worden gerealiseerd.

Als blijkt dat de lage rente over een aantal jaren weer omslaat naar een redelijk rentevergoeding, dan kunnen we overwegen om het advies weer aan te passen.

Maar zoals de vooruitzichten zijn, zal dat nog enige jaren gaan duren. Zie ook onderstaande grafiek.

grafiek

UFR
De UFR is een onderdeel van de rekenrente om de toekomstige verplichtingen te berekenen.Tevens maakt dit de berekeningen van de verplichtingen voor de vereniging door de actuaris minder gevoelig voor schommelingen en mogelijk verstoorde omstandigheden op de financiële markten.

PAKKETWAARDE
Er zijn nog verenigingen die een pakketwaarde hebben in (echte) natura. Op zich is er niets mis mee, maar voor de berekening van de actuariële reserve gaat daar soms iets faliekant fout. Recentelijk een vereniging, die 3 jaar geleden een redelijke dekkingspercentage had, maar die nu ineens met 50 punten omhoog geschoten is, zonder een aanwijsbare wijziging bij de vereniging. Dit komt voornamelijk door het feit, dat 3 jaar geleden bij elke uitvaart van alle diensten gebruik is gemaakt en bij de recente berekening maar gedeeltelijk van de diensten.
1. Wat is het geval: De vereniging geeft aan de actuaris door hoeveel uitvaarten er zijn geweest en wat voor een totaalbedrag daar aan betaald is als pakketwaarde. Als van alle diensten waar de nabestaanden recht op hebben gebruik gemaakt wordt, dan is de pakketwaarde gemakkelijk te berekenen (bedrag delen door het aantal uitvaarten).
Echter, als er veel diensten door de nabestaanden zelf worden verricht, waardoor de totale natura vergoedingen veel lager komen te liggen, gaat per saldo de pakketwaarde (omgerekend) per uitvaart naar beneden. De diensten die niet afgenomen worden, worden ook niet vergoed. Hierdoor zal de berekening van de actuariële Reserve drastisch veranderen, met alle ongewenste gevolgen van dien.

In overleg met de actuaris wordt gevraagd aan die verenigingen die nog een pakketwaarde in natura hebben, deze te gaan kapitaliseren en bij elke uitvaart het gekapitaliseerde bedrag van de eindnota af te trekken, ongeacht van welke diensten er gebruik gemaakt wordt.

Hierdoor zal bij ieder overlijden precies de pakketwaarde worden verrekend en bestaat niet de mogelijkheid dat er (misschien) niets verrekend wordt als de nabestaanden van geen enkele dienst gebruik kunnen of willen maken. Het advies van de actuaris is dan gemakkelijker te vertalen in een aanpassing van de pakketwaarde. Opm. Op de eindnota worden ALLE diensten en artikelen vermeld, dus ook dragers (als er dragers zijn geweest) en idem v.w.b. afleggen etc. Hierdoor is de pakketwaarde voor alle leden gelijk. Ze betalen alleen wat ze ‘afnemen’ en daarnaast krijgen ze allemaal een gelijk bedrag aan korting op de eindnota. Denk ook aan de toename van het aantal crematies, waardoor er steeds minder vaak dragers nodig zijn.

Albert Berends