Van de voorzitter,

De moeilijkste stap is altijd over die drempel. Het was even zoeken maar de titel voor dit stukje geeft het probleem goed weer. Het federatiebestuur heeft u doorgegeven dat we zeer dringend nieuwe bestuursleden nodig hebben. Nu roepen we dat al jaren, we hebben u geprobeerd met eerlijke informatie over te halen er eens aan te proeven, we hebben zo langzamerhand alles uit de kast getrokken om in de huidige en aanstaande vacatures te voorzien. Dat is tot nu toe onvoldoende gelukt. Daarom heeft het dagelijks bestuur zich erover bezonnen hoe het verder moet, het resultaat van deze bezinning hebben we in het algemeen bestuur besproken en ook zij zijn het eens met het voorstel. Vandaar het besluit, dat als er voor of tijdens de Algemene najaarsvergadering van 25 oktober zich niet minimaal 3 nieuwe bestuursleden zich voor het federatiebestuur hebben aangemeld, dan is de voorjaarsvergadering van 2017 de opheffingsvergadering van de Federatie Groningen. Moet dat nu zo, zult u zich afvragen, helaas wel, maar uiteraard zijn betere ideeën met hetzelfde resultaat van harte welkom. Vandaar nogmaals een zeer dringend beroep op alle bestuursleden van alle aangesloten verenigingen om na te denken of zij iemand kennen die geschikt is voor het federatiebestuur. Dat mag u uiteraard ook zelf zijn. Wij zijn altijd bereid openheid van zaken te geven over wat er komt kijken om deze functie in te vullen. Het beste is om gewoon een aantal algemene bestuursvergaderingen bij te wonen en op basis daarvan te beslissen of u zich verkiesbaar stelt. Dus wij hebben u nodig en dringend ook, zeer dringend. We zijn als bestuur zeer gemotiveerd om op een goede manier u als verenigingen te ondersteunen, om na te denken over oplossingen die werken, om beleidsvraagstukken die op de verenigingen afkomen zo uit te leggen dat ze bruikbaar zijn. Dat willen we ook graag in de toekomst blijven doen en daar hebben we u voor nodig, niet een ander maar u.
Teije Penninga voorzitter.

Bestuursleden gezocht…
Een bericht van een aspirant bestuurslid

Tijdens een van de door mij bezochte federatie vergaderingen werd wederom een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Opnieuw een noodkreet vanuit de uitvaartbranche die geleid wordt door vrijwilligers. Twee jaren geleden ontving ik, Maria Luimstra, lid van begrafenisvereniging Winsum-Obergum een soortgelijke brief. De vereniging kon niet verder als niemand zitting wilde nemen in het bestuur. Niet eerder had ik me inhoudelijk bezig gehouden met de vereniging. Ik was lid en betaalde trouw mijn lidmaatschapsgeld. Ik besloot de algemene ledenvergadering bij te wonen. De opkomst was redelijk, maar de zaal puilde niet uit. Betrokken leden stelden kritische vragen en er volgde uitleg over het ontstaan van de vereniging. Ik luisterde mee en dacht aan mijn eigen werk- privésituatie. Ik ben fulltime schoolleider en maak deel uit van een gezin. Aan het eind van de avond meldden zich enkele nieuwe dragers en heb ik mij aangemeld als bestuurslid. Het bestuur in Winsum was dankzij twee nieuwe bestuursleden weer volledig. Door lid te zijn van het bestuur kreeg ik meer inzicht in het reilen en zeilen van een vereniging. Het lidmaatschap betekent veel voor me omdat ik voor alle leden van de vereniging mee kan denken en actie kan ondernemen. Onze vereniging is lid van de federatie en tijdens het bijwonen van deze vergaderingen krijg ik iedere keer nieuwe inzichten.

In november heb ik mij na een federatievergadering gemeld om aspirant lid te worden van het federatiebestuur. Het gaat mij persoonlijk aan het hart dat ook de federatie worstelt om bestuurlijk overeind te blijven. Het is in mijn optiek niet goed en niet verstandig als we de federatie een zachte dood laten sterven. Ik zie dat de federatie de aangesloten verenigingen veel biedt en kan bieden. Er wordt kennis gedeeld, verenigingen kunnen er terecht met hun vragen en krijgen vlot antwoorden van mensen die zich met hart en ziel inzetten voor alle verenigingen. Er worden kaders geboden ter verbetering van alle verenigingen, men kijkt mogelijk mee betreffende de financiën. Het is zinvol om mee te mogen luisteren en mee te mogen denken met het federatiebestuur. Ik wil samen met de andere bestuursleden kijken naar de rechten en plichten die iedere verenging heeft richting de leden.

Vroeger was noaberschap van belang en vroeger zetten mensen zich in voor hun medemens. Dat is goed om voort te zetten. Deze organisatie, die veel biedt voor anderen, heeft dringend extra mensen nodig. Ik draai nu enkele maanden mee en ervaar het als zeer leerzaam en nuttig om overstijgend te denken voor de verenigingen in de provincie. Ik hoop van harte dat ook u mee wilt denken met een fijne groep mensen. Ik ervaar iedere vergadering als zeer plezierig…Ook u kunt vrijblijvend meedraaien om te ervaren of die lege stoel prettig zit. Meld u aan bij het secretariaat: info@fedgron.nl Maria Luimstra, secretaris Begrafenisvereniging Winsum-Obergum.

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID -> URGENT.
In het decembernummer van onze nieuwsbrief hebben wij een uitgebreide toelichting gegeven over de bestuurdersaansprakelijkheid.

  • Wanneer ben je aansprakelijk als bestuurder.
  • Wanneer kun je aansprakelijk gesteld worden.
  • Etc.

Inmiddels hebben wij een aanbieding voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gevonden bij AIG Europe Limited.

Dit kan alleen als er minimaal 30 verenigingen meedoen. De premie bedraagt maximaal € 150,– per jaar per vereniging. Als er meerdere verenigingen meedoen, wordt de premie lager omdat er een vast en een variabel deel in de premie zit. De verzekerde som is € 2.500.000,– per claim en per verzekeringsjaar.

Er zijn ongeveer 15 verenigingen die zich aangemeld hebben. Wij verwachten dus nog diverse aanmeldingen om ruim boven de 30 verenigingen uit te komen. Mocht dit niet zo zijn dan zijn wij genoodzaakt om deze aanbieding te laten lopen.
Albert Berends

In de vrije encyclopedie staat de volgende omschrijving voor donateur: Een donateur is een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die een organisatie van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet in de hoop dat de organisatie hierdoor beter zijn doel kan nastreven.

Een donateur is geen lid van de betreffende organisatie en heeft, in tegenstelling tot gewone leden geen recht op gebruik van de faciliteiten van de organisatie. In principe is iedereen donateur die een bijdrage geeft, hoe gering ook. Sommige organisaties hanteren het principe van donateurs-lidmaatschap, dat verkregen kan worden door een vastgestelde minimumdonatie. Een donateurs-lidmaatschap kan bepaalde rechten geven, bijvoorbeeld het ontvangen van het verenigingsblad of het deelnemen aan evenementen van de instantie, soms tegen een gereduceerd bedrag. De minimumdonatie is meestal lager dan de contributie die door een lid wordt betaald.

Een normaal lid heeft soms ook bepaalde niet financieel gerelateerd plichten, zoals meehelpen aan onderhoud. Een donateurs-lidmaatschap geeft enkel de plicht tot het betalen van de minimumdonatie. Een donateur heeft geen stemrecht en geen toegang tot de algemene ledenvergadering, tenzij daar een afwijkende regeling voor bestaat.
Albert Berends