Van de voorzitter,

Modelspoorbaan.

Dit woord staat boven dit stukje om u aan het lezen te krijgen en dat is tot nu toe gelukt.
Maar de modelspoorbaan komt nog wel even langs, straks.

Het jaar loopt op z’n einde, nog even en we wensen elkaar weer een gelukkig nieuwjaar toe.
Bij een dergelijke gelegenheid kijken we vaak even terug en vooruit. 2015 was voor de Federatie een bijzonder jaar, we bestonden 75 jaar, dat hebben we gevierd, niet al te uitbundig, maar toch, het was goed. Het nieuwe logo, de dag van de uitvaart, het jaar van het begin met de gedragscode.
Maar ook de 3 rayonvergaderingen, met een goede opkomst.
Sommige verenigingen zie je nooit, dat is jammer.
We merken steeds meer betrokkenheid.
Tijdens de rayonvergaderingen kan alles wat de verenigingen bezighoud, aan de orde komen.
Ook krijgt u informatie over de onderwerpen waar we als Federatiebestuur mee bezig zijn en hopen we op uw inbreng daarbij. In het ene rayon komt daar meer uit dan in het andere.
De ledenvergaderingen werden heel goed bezocht, ook daar kreeg u alle gelegenheid te reageren op de onderwerpen op de agenda, daar wordt altijd goed gebruik van gemaakt.

In het komende jaar doen we nog weer eens een poging de vergaderingen van Nardus en van de Federatie goed op elkaar af te stemmen.
We willen de stukken van Nardus graag een paar weken van tevoren hebben, zodat u als aangesloten verenigingen de tijd krijgt de stukken te lezen en daar in de Federatievergaderingen op te reageren zodat we de mening van u als leden mee kunnen nemen.
Nardus is en blijft een belangrijke organisatie voor ons, daar wordt gereageerd op voorgenomen regeringsbeleid.
Dat zoiets heel hard nodig is leerde ons de gang van zaken rond het toezicht door de Nederlandse Bank. Even dreigden de eisen zodanig uit te vallen dat er geen enkele vereniging aan kon voldoen.

Gelukkig gaat het inmiddels allemaal wat meer in de goede richting, hoewel, het is nog niet 100% bekend hoe het toezicht op de financiële positie van o.a. uitvaartverenigingen zal worden geregeld.
Het beste zou zijn dat deze taak bij de landelijke koepels van verenigingen zou worden neergelegd.
Het is niet voor niets dat we als Federatie steeds het belang onderstrepen van het laten maken van een actuarieel rapport.
Als u dat als vereniging elke drie jaar laat doen en u volgt de adviezen op die u krijgt van de actuaris dan hebt u een goede uitgangspositie.
Dan zijn er nog wel andere dingen die goed geregeld moeten worden, maar het actuarieel rapport is niet voor niets verplicht.

Het jaar 2016 zal het jaar worden van het verder uitrollen van de Nardus Gedragscode en het Beleidsplan 2016-2020. We komen er op terug. U kunt altijd een beroep doen op het Federatiebestuur om samen met u te kijken of u al helemaal of bijna helemaal aan de voorwaarden voor de gedragscode voldoet, ervaring leert dat u meestal al verder bent dan u denkt, vaak nog even een paar puntjes op de i.
Dan toch nog even over de modelspoorbaan, al een paar jaar voordat ik klaar was met werken, was ik van plan een modelspoorbaan te gaan maken. Volgens mij de hobby voor een techneut met veel vrije tijd. Ik kocht af en toe wat spullen zodat ik aan de gang kon als het zover was. Ik had al een grote tafel gemaakt van 2 platen van 120 x 240 cm, daarop moest het geheel komen.
Maar helaas het is er nooit van gekomen, de ene na de andere functie kwam op mijn pad.
Allemaal even belangrijk en boeiend. Het vrijwilligerswerk vult mijn dagen.
De materialen voor de modelspoorbaan komen vanzelf eens op Markplaats terecht. En eerlijk gezegd de glans van de treintjes is er ook niet meer, het bleek toch wel heel veel priegelwerk te zijn om er iets leuks van te maken.

Maar ach ik heb er een geweldige ruime tafel aan overgehouden, daar is niet het modelspoorbaan op gemaakt, dus kan ik er nu allerlei stapeltjes papier op kwijt. Een gelukkig en gezegend nieuwjaar toegewenst.
Teije Penninga

VRAGEN I.V.M. BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID.
Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?
Als u bestuurder bent bij een uitvaartorganisatie, gaan uw gedachten vooral uit naar de wijze waarop u deze functie goed gaat vervullen. Uiteraard zult u niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid die u loopt. In principe is de onderneming aansprakelijk voor bijvoorbeeld de schulden die worden gemaakt. Toch kan het voorkomen dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Een aansprakelijkheidsstelling heeft veelal te maken met het niet behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder (onbehoorlijk bestuur).

Voorbeelden van praktijkgevallen ?
Als bestuurder kunt u van binnen of buiten de vereniging worden aangesproken. Bijvoorbeeld: derde. Afgesproken wordt dat er voor rekening van de huurder enkele extra voorzieningen zullen worden aangebracht in de te verhuren ruimte. De vereniging geeft hiervoor een opdracht aan de aannemer. Uiteindelijk ziet de derde af van de huur van de ruimte. De afspraken tussen de vereniging en de derde blijken niet op schrift te staan. De vereniging zit met een hoge rekening van de aannemer.
De leden kunnen het bestuur aanspreken.
– De penningmeester vergeet een brandverzekering af te sluiten voor het verenigingsgebouw.
Het gebouw brand volledig af en er wordt niets uitgekeerd. Ook hier is sprake van een onbehoorlijke taakvervulling als gevolg waarvan de vereniging schade lijdt.
– Een bestuurder maakt afspraken met een leverancier zonder hiertoe alleen bevoegd te zijn. De zaak moet worden teruggedraaid maar de leverancier legt een claim neer.
– Het bestuur gaat ertoe over een zeer risicovol te beleggen met gelden van de vereniging en het gaat mis. De bestuurders kunnen worden aangesproken door de leden.

Wanneer ben ik als bestuurslid persoonlijk aansprakelijk?
Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van uzelf of uw medebestuurders. Bestuurders en commissarissen hebben te maken met: Interne aansprakelijkheid (Indien u als bestuurder of commissaris tekortschiet in de vervulling van uw taak, kan de vereniging uzelf aansprakelijk stellen) en Externe aansprakelijkheid; bijvoorbeeld indien u onzorgvuldig handelt naar derden, zoals crediteuren, de fiscus en (ex)werknemers, kunt u door hen aansprakelijk worden gesteld.

Van wie kan er een claim komen?
Een claim kan uit verscheidene hoeken komen; U kunt dan denken aan: aandeelhouders, klanten, belangenorganisaties, banken, leveranciers, de fiscus, overnamepartners, curatoren, (ex) werknemers, crediteuren. Faillissement is nog steeds de meest voorkomende reden voor een mogelijke claim. Welke situaties kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder? Hieronder worden enkele situaties genoemd die kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders. Het spreekt voor zich dat het afhankelijk is van de specifieke claim of er dekking is op de verzekering. Bijvoorbeeld: Of als er bij belangrijke beslissingen met financiële consequenties geen gedegen voorbereiding is geweest of bij een vermoedelijk faillissement toch verplichtingen aangaan. N.B. Uiteraard, maar dat zal voor iedereen duidelijk zijn, is er geen vergoeding als de penningmeester er met de kas ‘vandoor gaat’.

Dus is het zinvol om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten?
Denk hierbij ook over eventuele gevolgen bij het niet nakomen van de wettelijke eisen bij de jaarrekening. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering bied GEEN dekking voor schade ivm het (dis)functioneren van een bestuurder. Bij zo’n verzekering zijn verzekerd: Alle bestuurders, alle mede beleidsbepalers en personen die daden verrichten voor het bestuur, maar niet formeel en statutair als bestuurder zijn benoemd. De Federatie heeft onderzoek gedaan naar de mogelijk om collectief zo’n verzekering af te sluiten. Wij kunnen een collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten bij EQ voor een jaarpremie van ongeveer € 250,– per vereniging (bij meerdere misschien nog een extra korting) en een verzekerde waarde van € 500.000,- Als u er belangstelling voor hebt, wilt u dit dan doorgeven aan het secretariaat, zodat we eventueel actie kunnen ondernemen voor een collectieve verzekering.

WETTELIJKE EISEN JAARREKENING.
Elke vereniging heeft zich te houden aan wettelijke regels. Dus ook voor de jaarrekening (Financiele gegevens) met andere woorden: de Balans en de exploitatierekening. We spreken in dit verband liever over een exploitatierekening en niet over de AVW oftewel de Algemene Verlies en Winst rekening omdat we geen commerciële instelling zijn en een vereniging zijn zonder winstoogmerk. Hierdoor vallen we onder de eenvoudige regeling. De wettelijke eisen vind u in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Voor verenigingen telt artikel 48: Het bestuur moet een jaarverslag maken en een balans plus staat van baten en lasten (dit is dus ook een balans en een exploitatierekening) met een toelichting ter goedkeuring aan de ledenvergadering overleggen binnen 6 maanden na een boekjaar. Elke bestuurder moet deze stukken ondertekenen. Een ‘overzicht van ontvangsten en uitgaven’ (een zgn. recapitulatie van de ontvangsten en uitgaven) is GEEN staat van baten en lasten.
Als er alleen een recapitulatie is dan voldoet de vereniging NIET aan de wettelijk eisen.
De eisen zijn:

  • Er moet een balans worden opgesteld
  • Er moet een staat van baten en lasten worden opgesteld
  • Er moet een toelichting bij de voorgaande eisen worden opgesteld
  • Het bestuur moet de jaarrekening (het financieel verslag) ondertekenen.
  • Dit moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar (hoeft geen kalenderjaar te zijn)
  • De jaarrekening moet gecontroleerd worden door een kascommissie c.q. controlerend accountantskantoor/administratiekantoor. Voor die controle bestaan geen wettelijke voorschriften. Indien de kascommissie uit de leden wordt aangesteld, dan mogen het geen bestuursleden zijn en moet de commissie minstens uit 2 leden bestaan. Zij worden jaarlijks benoemd op de Algemene Leden Vergadering. De ondertekening door het voltallig bestuur (dus niet alleen de penningmeester) is een harde eis. De wetgever heeft met deze eis willen benadrukken dat de jaarrekening een verantwoordelijkheid is van het gehele bestuur. N.B. Een voorbeeld kan opgevraagd worden bij het secretariaat van de Federatie.

Nieuwe bestuursleden voor de Federatie.
Tijdens onze bestuursvergadering van 2 december hebben twee aspirant-bestuursleden onze vergadering bijgewoond. Het was direct een behoorlijk lange vergadering omdat we twee personen van uitvaartverzekeringsmaatschappij Twenthe op bezoek hebben gehad. Het was een goed en prettig gesprek met Twenthe.Aan het einde van het jaar doen we vaak een rondje verzekeringsmaatschappijen: Nuvema, Algemeen Belang en Twenthe, weten we weer hoe we over elkaar denken en waar verenigingen en federatie rekening mee kunnen houden.We hebben met de beide aspirant-bestuursleden afgesproken dat ze een paar maanden meedraaien en dat ze dan kunnen beslissen of zij zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Hartelijk dank aan iedereen die geprobeerd heeft personen te vinden, ook als het deze keer niet gelukt is, we gaan rustig door en houden u op de hoogte. U als verenigingen beslist erover wie in ons bestuur komt, het is uw bestuur. Teije Penninga

VERZEKERING 70 +
De Federatie heeft een collectieve ongevallenverzekering voor ‘personeel’ van de uitvaartverenigingen tot en met de leeftijd van 70 jaar. Dit ‘personeel’ kan bestaan uit dragers/aflegsters of anderen die diensten voor de vereniging verrichten. Voor deze ongevallenverzekering betalen de verenigingen een bedrag van € 2,30 per jaar per persoon. Naar aanleiding van eerdere verzoeken om deze leeftijd hoger te krijgen is in verzekeringsland over het algemeen negatief gereageerd door de verzekeringsmaatschappijen. Of de verzekeringsmaatschappij regeert helemaal niet, of ze komen met een aanbieding die de huidige premie ver overstijgt. Hierdoor hebben we toch maar het besluit genomen om de ongevallenverzekering zo te laten zoals die is:Verzekering loopt door bij AON (vroegere De Goudse) voor circa € 2,30 per persoon. Dan zal er dus afscheid genomen moeten worden van een 70+ drager, hoe pijnlijk dit soms ook is.

Wil een vereniging een drager/aflegster langer ‘in dienst’ houden, dan is dat voor eigen rekening (wel even goed communiceren met de personen), of de drager/aflegster zoekt zelf een verzekeringsmaatschappij. Maar dit is echter geheel voorbehouden aan het bestuur.

CAO
Ondanks dat heel veel verenigingsbesturen denken dat ze totaal niets met de CAO hebben te maken (dit is een illusie) kunnen we mededelen, dat de CAO doorloopt tot 31-12-2016. De afspraken zijn dus met een jaar verlengd.

Albert Berends

 

Verenigingsbezoeken
In overleg met en op advies van de Commissie van Aanbevelingen heeft het Federatiebestuur het voornemen om in de komende tijd de verenigingen weer eens te bezoeken. Hiertoe zal van tevoren contact met uw bestuur worden opgenomen om een datum te plannen waarop zo veel mogelijk het voltallige bestuur van uw vereniging aanwezig kan zijn. Als de afspraak is gepland ontvangt u een bevestiging van de afspraak en een overzicht met een aantal mogelijke onderwerpen die we met elkaar kunnen bespreken. Als u zelf onderwerpen heeft of vragen die u graag met ons wilt bespreken dan hebben die prioriteit. Graag willen we dat, indien mogelijk, van tevoren weten zodat we ons er op kunnen voorbereiden en zo mogelijk ook duidelijke antwoorden of oplossingen kunnen geven. Bij een dergelijk bezoek zullen er een of hooguit twee bestuurders van de Federatie aanwezig zijn. We rekenen op jullie medewerking. Wim van Dijken.

ACTUARIEEL RAPPORT
Waarom de verplichting -> Dit is 6 jaar terug door de Federatie in het leven geroepen als verplichting in navolging van de verplichting van (de landelijke koepel) Nardus. Het kost ongeveer (bedrag in 2015) 156,- per 3 jaar, dus slechts 52,- per jaar. Deze verplichting is in het leven geroepen omdat de meeste besturen van uitvaartverenigingen dachten dat ze goed in de slappe was zaten omdat ze veel geld op de bank hadden staan. Ze vergaten vaak dat ze een enorme verplichting hebben naar de leden. Ze moeten het geld zo goed beheren dat het laatste lid ook de pakketvergoeding nog kan krijgen bij overlijden. Omdat meestal de leden niet in 1 keer zullen overlijden, kun je rekening houden met een sterftetabel: hoeveel overlijdens zal de vereniging de eerstkomende jaren voor hun kiezen krijgen, rekening houdend met de gemiddelde leeftijd van de leden. Als de afgelopen jaren slechts 5 overlijdens hebben plaatsgevonden, hoeft dat normaliter niet in de aankomende jaren ook het geval zijn. De gemiddelde leeftijd zal steeds hoger worden omdat er weinig of geen aanwas is van jeugdleden. De gemiddelde leeftijd zal steeds dichter in de buurt komen van de gemiddelde sterftecijfer: Gemiddelde leeftijd van de Nederlanders is op dit moment ongeveer 78 mannen en 79 voor vrouwen. Dus als de gemiddelde leeftijd van de leden van de van vereniging omhoog gaat, zal dit steeds dichter bij de 78 jaar komen en de pakketwaarde zal steeds vaker uitbetaald moeten worden. Hierdoor zal ook de act. Reserve afnemen, omdat er minder leden over blijven. Nog even een kleine toevoeging:

Deze verplichting is niet
in het leven geroepen om de verenigingsbesturen te pesten of hun tekortkomingen aan te geven. Het is een bescherming voor de besturen. Als het bestuur geen gevolg geeft aan de adviezen welke de actuaris aangeeft en er gebeurt een ongeluk/ramp waardoor er veel leden omkomen en de vereniging kan niet voldoen aan het vergoeden van de pakketwaarde, dan kan het bestuur hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden wegens ONBEHOORLIJK bestuur. Dat wil toch niemand. Dus de verenigingen die deze verplichting voor 2015 nog niet nagekomen zijn, geven wij het advies om dit zo snel mogelijk in orde te maken.