Samen hetzelfde willen.
Als veel mensen hetzelfde willen is de kans dat het lukt redelijk groot. Zo vinden leden van uitvaartverenigingen het belangrijk dat je tegen redelijke kosten je uitvaart kunt regelen. Van oudsher was een uitvaart de taak van de buren een taak van het dorp. Door wet en regelgeving is deze taak overgegaan op een daarvoor opgerichte vereniging die het vaak laat uitvoeren door een uitvaartondernemer. De uitvaartverenigingen ontmoeten elkaar in provinciaal verband, hun gezamenlijke belangen laten zij behartigen door een provinciaal bestuur, in Groningen de federatie van uitvaartverenigingen. De provinciale verbanden hebben zich op landelijk niveau weer verenigd in ons geval in Nardus. Zo komt landelijk het gezamenlijk willen bij elkaar. Voordeel is dat veel verschillende inzichten zo op nationaal niveau samen komen. Het nadeel is dat het soms moeilijk is echt hetzelfde te willen. Daar is veel overleg voor nodig en soms lukt het toch niet. Het helpt wel als je elkaar in de ogen kijkt, dat is ook het voordeel van het feit dat besluitvorming bij Nardus nu komt te liggen bij het algemeen bestuur. Dat is wel wennen voor iedereen. Om tot goede besluiten te komen moeten vaak lange trajecten worden afgelegd. Zeker als je het goed wilt doen, je kunt als federatiebestuur wel denken dat je weet wat de aangesloten verenigingen willen, maar als je het zeker wilt weten, moet je het wel vragen. Dan zul je er ook voor moeten zorgen dat ze weten waar het over gaat. Dat kost tijd, daar moet je veel voor doen, maar het geeft wel betere besluiten. Onze ALV zijn daar wat mij betreft voorbeelden van, voorstellen van Nardus worden als het ook maar even kan op rayonvergaderingen besproken en pas daarna nemen we tijdens een algemene leden vergadering een besluit. Zo ook de laatste vergadering over de toekomst van Nardus. Het was nodig om daarover met elkaar na te denken, aan de hand van alternatieven is dat besproken. Het federatiebestuur was uitgekomen bij alternatief E, dat is het ook het standpunt van Groningen geworden, na goede voorbereiding en een open discussie. Alternatief E betekend dat grote en kleine verenigingen op hun eigen niveau lid kunnen blijven en worden van onze federatie. Er zal wel verschil kunnen ontstaan tussen de verenigingen. Niet iedereen is al overtuigd van nut en noodzaak van de Nardus gedragscode uitvaartzorg. Maar of je er wel aan wilt of kunt voldoen, in beide gevallen kun je lid zijn. Dat is het grote voordeel van alternatief E. De uiteindelijke besluitvorming zal op Nardus niveau plaatsvinden. Want het doel van de hele alternatievendiscussie is en was, ook op dat niveau hetzelfde te willen, zodat je een grotere kans van slagen hebt, dat zal u inmiddels bekend voorkomen.

Teije Penninga

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 maart.
Bestuursleden van 38 verenigingen hebben de vergadering bijgewoond. Slechts 7 verenigingen hadden de moeite genomen om zich af te melden. De voorzitter heeft ook dit jaar de vergadering weer geopend met het voorlezen van een gedicht.

Stil 2014

Met aandacht stil.
Gewogen stilte.
Even diep ademhalen.
Even rust.
In een wereld vol haast.
Eer betonen.
Aan hen die gingen.
Aandacht voor de levenden.
Zodat zij in alle rust kunnen gedenken.
Dan is het goed.
Hoe zwaar het ook was.
Het is onze roeping.
En ons ambt.
In dienst van onze leden.

tp

 

Mededelingen.
Bij het tekenen van de presentielijst is een lijst met mededelingen uitgedeeld. Dhr. Henk Bazuin van de Commissie van Aanbevelingen lichtte toe dat zij zich in de afgelopen tijd hebben bezig gehouden met adviezen aan het federatiebestuur over de implementatie van de gedragscode. Zij willen zich nu buigen over mogelijkheden voor ledenwerving voor verenigingen.

Notulen en verslagen.
De notulen, het jaarverslag en het financieel verslag worden zonder veel vragen en opmerkingen vastgesteld. Ook de begroting leverde weinig vragen op en werd vastgesteld.

Bestuursverkiezing.
Dhr. Teije Penninga en dhr. Albert Berends waren aftredend maar hadden zich herkiesbaar gesteld en zijn bij gebrek aan tegenkandidaten bij acclamatie herkozen. Er is echter nog steeds een vacature.

Nardus.
Dhr. Peter Buisman was uitgenodigd om een toelichting te geven over het ontstaan van de problemen bij Nardus. Volgens dhr. Peter Buisman is er al één probleem opgelost, namelijk dat de Friese Federatie weer een bestuur heeft. Nardus is de stem van de verenigingen en uiteindelijk de stem van de leden van de verenigingen om hen te vertegenwoordigen bij de overheid en andere instanties waar de uitvaartverenigingen mee te maken hebben. Volgens dhr. Peter Buisman was eigenlijk het gebrek aan solidariteit de oorzaak van de ontstane problemen. We hebben uiteindelijk allemaal het zelfde doel. Hierbij is het belangrijk dat er van onderuit (bottum-up) wordt gewerkt zodat er een groot draagvalk is voor de te nemen besluiten. Bij genomen besluiten zou men toch mogen verwachten dat die door alle leden worden gerespecteerd en waar van toepassing worden uitgevoerd, ook al heeft een vereniging of koepel op zich er niet echt mee te maken. We moeten toch met elkaar de kar blijven trekken en elkaar steunen. Er konden vragen worden gesteld, waarvan door enkele aanwezigen gebruik werd gemaakt. Daarna werden door de voorzitter de voorgestelde alternatieven nog kort toegelicht en werd er een hoofdelijke stemming gehouden waarbij als eerste alternatief E in stemming werd gebracht. Het alternatief E werd aangenomen met 1 stem tegen en 1 blanco stem.

Royering vereniging(en).
Er zijn nog enkele verenigingen die bezig zijn om een actuarieel rapport op te laten stellen. De vereniging Westerlee-Heiligerlee heeft bij herhaalde verzoeken en gesprekken steeds te kennen gegeven te weigeren om een actuarieel rapport op te laten maken. De vergadering stemt er mee in om conform statuten en huishoudelijk reglement de vereniging Westerlee-Heiligerlee te royeren als niet aan de laatste oproep per aangetekende brief wordt voldaan om voor 31 mei 2014 alsnog een actuarieel rapport op te laten maken

Rondvraag
Er werd nog even aandacht gevraagd voor het feit dat er een verplichte jaarlijkse keuring van koeltafels en koelinstallaties is. Daarna sloot de voorzitter de vergadering.

KOELTAFELS
Via een lid van de Federatie vernamen wij dat de koeltafels in de aula en/of voor thuis gebruik elk jaar gekeurd moesten worden. Dit was niet bij de Federatie bekend, anders hadden we jullie eerder geïnformeerd. We kunnen natuurlijk allemaal een apart contract laten opmaken met een bedrijf die dit gaat uitvoeren. Maar misschien kunnen we een gezamenlijk contract afspreken voor een controle elk jaar bij alle verenigingen die een aula beheren en/of koeltafels voor thuisgebruik hebben. Voor we hier meer inlichtingen over gaan verzamelen willen we eerst even weten of er belangstelling voor bestaat en over wat voor een aantal we het contract moeten afsluiten en uiteraard wat de kosten hiervoor dan zullen zijn per koeltafel of per adres. Graag opgeven bij de secretaris of er belangstelling voor bestaat en over het aantal.

Secretariaat: Wim van Dijken info@fedgron.nl

OPPASDIENST BIJ EEN UITVAART
Recentelijk hebt u weer kunnen lezen dat er op diverse adressen ingebroken is bij afwezigheid van een familie die naar een uitvaartdienst onderweg is. Blijkbaar worden de advertenties waar de uitvaart aangekondigd wordt niet alleen gelezen door de familieleden en kennissen etc., maar ook door personen die het niet zo nauw nemen met het myn en dyn. U kunt als vereniging hierop anticiperen door eventueel niet dienstdoende dragers hierop in te zetten als ‘oppasser’ voor de woning. Zo’n ‘oppasser’ hoeft alleen pontificaal aanwezig te zijn voor de woning (kan in de auto blijven zitten) en hoeft helemaal niets te doen, alleen de aanwezigheid zal al afschrikken. Bij onraad kan meteen de politie gewaarschuwd worden en die zullen het verder afhandelen. Zo’n ‘oppasser’ moet dus nooit zelf actie gaan ondernemen. Wat kosten betreft zal zo’n oppasser dezelfde vergoeding kunnen krijgen als een drager of iets meer omdat die persoon wat langer vooraf en na de plechtigheid op zijn post moet blijven. De familie zal dat er graag voor over hebben als er over hun eigendommen gewaakt wordt.

VERZEKERING 70+
Enige tijd terug hebben we aangegeven dat we bezig waren met een verzekering voor dragers van 70+. Inmiddels hebben we bericht gekregen van de verzekeringsmaatschappij dat ze geen uitzondering maken voor enkele personen (voor ons zou dit ruim 10 personen zijn) maar dat dan meteen ALLE personen ongeacht leeftijd onder de nieuwe verzekering zouden vallen. Met andere woorden: Iedereen of geen een. De premie zou dan oplopen naar € 14,50 per persoon (nu is de premie € 2.30 per persoon). Omdat er van de ruim 400 verzekerden er slechts een tiental voor 70+ verzekering in aanmerking kwamen en dus de rest (bijna 400) ook het volledige bedrag van € 14.50 zouden moeten betalen hebben we er toch maar van afgezien.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid voor de vereniging om de dragers van 70+ een formulier te laten ondertekenen dat ze voor eigen risico drager zijn en dat de vereniging hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden.

Er worden nogal eens afkortingen gebruikt in de diverse vergaderingen, correspondentie en nieuwsbrieven. Het leek het federatiebestuur daarom wel zinvol om een lijst met veelgebruikte afkortingen aan u door te geven.

Veel gebruikte afkortingen:

ACM Autoriteit Consument en Markt
AFM Autoriteit Financiële Markten
AVVL Arbeiders Vereniging Voor Lijkverbranding. Opgegaan in Yarden
BGNU Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen
COTG Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg
CMO Cura Mortu Orium (zorg voor de doden).
CMO Mortuarium Beheer
CUVON Coöperatieve Uitvaartvereniging Apeldoorn. Samengegaan met Yarden
CVN Crematie Vereniging Nederland
CVU Coöperatieve Vereniging voor Uitvaartverzorging
DNB De Nederlandsche Bank
FKB Federatie van Katholieke Begrafenisinstellingen
FNH Federatie van Onderlinge Uitvaartverenigingen in Noord-Holland
FTK Financieel Toetsingskader
FUV Friese Uitvaart Verzorging
LPU Stichting Landelijke Particuliere Uitvaartverzorging
LSR Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding
LSUW Landelijke Samenwerkingsverband van Uitvaartinstellingen zonder Winstoogmerk. Opgegaan in Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties
LOB Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen
LVC Landelijke Vereniging van Crematoria
NUVEMA Nederlandse Uitvaart Verzekeringmaatschappij
NUVU Vereniging van erkende Uitvaartondernemingen. Opgegaan in BGNU
NVU Nederlands Verbond van Uitvaartorganisaties
NVZ Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen
OBM Onderlinge Begrafenis/Crematievereniging Meppel (nu Yarden)
PVK Pensioen- en Verzekerings Kamer. Deze is opgegaan in DNB
SER Sociaal Economische Raad
SKU Stichting Keurmerk Uitvaartzorg
SKU Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
STIVU Stichting Vakopleiding Uitvaartverzorging
VMG Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
Wfd Wet financiële Dienstverlening. Opgegaan in Wft
Wft Wet Financieel Toezicht. DNB is toezichthouder
WTN Wet Toezicht Naturaverzekeraars. Opgegaan in Wfd
VTU Vereniging van Toeleveranciers voor de Uitvaartbranche
WVNC Werkgeversvereniging van Nederlandse Crematoria