Ouderenbeleid.

Bestuursleden
De gemiddelde leeftijd van bestuursleden en andere betrokkenen bij de uitvaartverenigingen is over het algemeen enige jaren boven de middelbare leeftijd. Dat heeft grote voordelen, maar ook een paar nadelen. Aan de ene kant is er levenswijsheid, ouderen zijn vaak afgestudeerd in de hogeschool van het leven. Aan de andere kant behoudendheid, het ging altijd zo, waarom moet het nu opeens anders.

Oude hondjes nieuwe kunstjes leren valt vaak niet mee. Daarom is de ideale mix ouderen en jongeren in het bestuur. Probeer jongere mensen in het bestuur te krijgen. Probeer dat zo te organiseren, veel mensen hebben er echt wel wat voor over om hun dorp leefbaar te houden. Daar hoort het professionele noaberschap van de uitvaartvereniging ook bij. Geweldig toch als het bestuur een afspiegeling is van de bevolkingsopbouw van het dorp. Bestuurswerk is een verantwoordelijkheid van alle leden samen, geen hobby van een paar mensen.Maar belangrijk is er bij te zeggen dat vrijwilligerswerk wel vrijwillig is, maar niet vrijblijvend.

Verder is het goed afspraken te maken over de leeftijd van bestuurders, sommige mensen moet je nu eenmaal tegen zichzelf beschermen. Daarbij komt dat er steeds meer op je af komt, steeds nieuwe regels en steeds meer verantwoordelijkheden. Neem nu de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg, veel bestuurders moeten er niet zo veel van hebben, het brengt toch wel wat werk met zich mee. Maar de leden van de verenigingen vinden het een goede zaak, vraag het hun maar eens.

Een vereniging moet transparant zijn naar binnen en naar buiten, het beleid moet aan moderne eisen voldoen en het moet goed uitgelegd kunnen worden. Daarom is het verstandig de leeftijd van bestuurders bij voorbeeld op 70 jaar te stellen, na deze leeftijd kan iemand zich niet meer verkiesbaar stellen.

Dragers
De leeftijd van de dragers stond tot nu toe op 70 jaar, tot deze leeftijd gold de WA- en ongevallenverzekering die via de Federatie kon worden afgesloten.. Omdat er naar gevraagd is heeft de Federatie uitgezocht of het mogelijk is ook voor de mensen van 70 tot 75 jaar een dergelijke verzekering af te sluiten, dat blijkt mogelijk mits er voldoende deelnemers voor zijn. Zie ook elders in deze nieuwsbrief Overleg het wel goed met uw leden, geef leden de keuze. We horen wel eens het geluid “Die oude mannetjes willen we er niet bij hebben”. Maak eventueel gebruik van de dragers van Axios ( zie artikeltje in deze nieuwsbrief) Bespreek deze dingen open met uw leden

Vergelijkingen
In de afgelopen maanden is de verenigingen gevraagd een paar vragenlijsten in te vullen. Eén lijst over de vergoedingen voor b.v. de uitvaartverzorger en de bestuursleden, de andere met de contributie, de pakketwaarde en de vergoeding voor de dragers. Totaal 43 verenigingen hebben de vragenlijsten ingevuld en teruggestuurd. Albert Berends heeft de antwoorden op lijsten gezet en toegestuurd aan de verenigingen die de lijsten hadden opgestuurd. Dus hebt u niets ontvangen, dan hebt u niets opgestuurd. Dan mist u nu een redelijk belangrijk stuk informatie waar u echt iets mee kunt. Via de lijsten is niet te achterhalen welke gegevens van welke vereniging zijn, ze zijn genoteerd op basis van datum van ontvangst en/of verwerking. Dus privacy is 100% gewaarborgd. De verschillen zijn groot, de contributies lopen uiteen van € 8,– tot € 48,– per persoon, per jaar.De pakketwaarde van € 200,– tot €1800,–. De vergoeding van de uitvaartverzorger loopt uiteen van ca € 60,– tot € 850,–. De meeste bestuursleden krijgen geen vergoeding maar de penningmeesters die wel een vergoeding ontvangen, zitten tussen ca € 50,– en € 3000,–.per jaar. Op die manier kunt u als bestuur zien of u laag of hoog zit met alles. Maak het in ieder geval bespreekbaar.

Teije Penninga voorzitter Federatie van uitvaartverenigingen in de provincie Groningen.

Oproep bijwonen Algemene Ledenvergadering.
Het Federatiebestuur wil u graag attenderen op de aanstaande Algemene Leden vergadering van 22 maart. Het is een heel belangrijke vergadering waarin we het zullen hebben over de toekomst van Nardus en daarmee ook over de toekomst van de Federatie en dus ook over de toekomst van u als vereniging. Het is dus van groot belang dat u allen in deze vergadering aanwezig bent, want uw visie en mening is heel belangrijk. Voor dit agendapunt hebben we ook de voorzitter van Nardus uitgenodigd. Dus een oproep van het Federatiebestuur aan alle bestuurders van onze aangesloten verenigingen om met een afvaardiging naar deze Algemene Ledenvergadering te komen op 22 maart a.s.
Wim van dijken

Op 17 december 2013 was er een bijeenkomst voor penningmeesters van begrafenisverenigingen in MFC de Meeden te Aduard. In deze bijeenkomst werd op een inspirerende manier door de heer A(lbert) Berends van Nardus geadviseerd hoe een financieel jaarverslag dient te worden opgesteld. Het is namelijk de bedoeling dat elke vereniging vanaf 2013 een standaard model jaarrekening gaat gebruiken. Dit is noodzakelijk omdat Nardus (mogelijk) de verenigingen gaat controleren – op verzoek van de Nederlandse Bank – of aan de gestelde voorwaarden van de Nederlandse, Brusselse wetgeving en de AFM ( Autoriteit Financiële Markten) worden voldaan. Ongeveer 10 personen gingen omstreeks 22.15 uur voldaan naar huis, vergezeld van o.a. een voorbeeld model schema grootboekrekeningen en een model jaarrekening Nardus. Ook de penningmeesters van de andere verenigingen wil ik VAN HARTE opwekken om hiermee aan de slag te gaan om tot de gewenste uniformiteit te komen!

Met vriendelijk groeten,
E(be) de Haan,
Penningmeester DLE Zuidhorn

VERZEKERING VOOR DRAGERS 70+
Bij de huidige ongevallenverzekering (verzekeringsmaatschappij AON) zijn de dragers verzekerd tegen ongevallen tot en met de leeftijd van 70 jaar. Omdat er bij diverse verenigingen dragers zijn die ouder zijn (of worden) dan 70 jaar kwam het verzoek bij het Federatiebestuur binnen of de mogelijkheid bestond om deze personen ook te verzekeren. Bij AON was dit niet mogelijk. AON heeft echter een andere verzekeringsmaatschappij (Hienfeld uit Amsterdam) bereid gevonden om de verzekering over te nemen voor de dragers van 70+ tot maximaal 75 jaar. Hier zijn echter een paar voorwaarde aan verbonden. De verzekerden hebben de leeftijd van 75 jaar nog niet bereikt (dus tot en met 74 jaar !!). De premie is € 14,50 per persoon met een minimum premiebedrag van € 150,– Hierdoor moeten er minimaal 10 personen in de hele provincie Groningen aan meedoen om de premie nog wat aanvaardbaar te houden. Wij willen eerst inventariseren of er verenigingen zijn die dragers van 70+ willen verzekeren en ook om hoeveel personen dit gaat.

De uitkeringen zijn:

  • In geval van overlijden € 22.689,-
  • In geval van algehele invaliditeit € 68.067

U krijgt op het vragenformulier welke u standaard elk jaar van de Federatie krijgt ook een vraag of u ook voor uw 70+ dragers een verzekering wilt afsluiten. Geef daar op aan of u dat wilt en om hoeveel personen het gaat. Daarna zullen wij indien nodig verdere stappen ondernemen.
Albert Berends

KAPITAALVERZEKERING DIE ALLEEN UITKEERT BIJ OVERLIJDEN
Bij een kapitaalverzekering die alleen uitkeert bij overlijden, bijvoorbeeld een begrafenisverzekering met een uitkering in geld of in natura, moet het gaan om een verzekering die uitkeert bij overlijden van:

  • uzelf
  • uw fiscale partner
  • een bloed- of aanverwant, zoals uw kinderen, ouders, broers of zussen en hun echtgenoten

Voor een kapitaalverzekering die alleen uitkeert bij overlijden, geldt dat deze ‘los’ moet zijn afgesloten. Dat houdt in dat deze kapitaalverzekering geen combinatie mag vormen met een verzekerde uitkering bij in leven zijn op een bepaalde datum.

Vrijgesteld geblokkeerd tegoed voor overlijden
Hebt u op een geblokkeerde bankrekening een tegoed staan dat alleen wordt gedeblokkeerd bij overlijden? Dan kunt u voor het saldo een vrijstelling krijgen. Het moet gaan om een tegoed dat alleen wordt gedeblokkeerd bij overlijden van uzelf, uw fiscale partner of een bloed- of aanverwant, zoals uw kinderen, ouders, broers of zussen en hun echtgenoten.

Maximumbedrag vrijstelling
Is het tegoed op de bankrekening, samen met het maximum verzekerd kapitaal uit een kapitaalverzekering die alleen uitkeert bij overlijden, hoger dan € 6.859 per persoon? Dan geeft u het hele bedrag aan in box 3. Is het totale bedrag niet hoger dan € 6.859 per persoon? U krijgt dan een vrijstelling en hoeft het tegoed niet aan te geven.

Kapitaalverzekering voor invaliditeit, ziekte of een ongeval
De waarde van een kapitaalverzekering die een uitkering ineens geeft bij invaliditeit, ziekte of een ongeval, is onbeperkt vrijgesteld. Ook de kapitaaluitkering is vrijgesteld.

Albert Berends

AXIOS (Grieks woord voor ‘waardig’) Komt u dragers te kort voor het dragen van een kist bij een uitvaart. Heeft de vereniging helemaal geen dragers meer, of u hebt tijdelijk een ‘tekort’. Het bedrijf AXIOS uit Groningen heeft zich ten doel gesteld om dragers te leveren bij een uitvaart. Hiervoor hebben ze bijna 100 studenten op de lijst staan die mee willen en kunnen helpen dragen. Het is geen probleem als er 4 of 6 dragers nodig zijn. Ze zijn jong, respectabel en willen ook eventueel schouderen (alleen bij 6 personen). Ze kunnen ook dragers aanvullen als de familie wil dragen en ze komen dan 2 of 4 dragers te kort. Mocht u personen te kort komen voor het condoleanceregister, dan kunt u ook een beroep doen op AXIOS. Oorspronkelijk gestart vanuit Groningen kunnen ze nu dragen in alle noordelijke provincies. Voor 3 uur (normale tij voor een uitvaart) rekenen ze een redelijk bedrag per persoon. Mocht het uitlopen dan betaald u per half uur iets extra per persoon.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:

AXIOS

Axios
Poelestraat 28a
9712 KB GRONINGEN

Telefoon: 06-47018625

Kijkt u ook even op WWW.AXIOSDRAGERS.NL
Voor informatie info@axiosdragers.nl