Welkom bij de website van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen.

Gefeliciteerd.

Nardus is branchewinnaar in de crematoria- en uitvaartbranche 2016 en dus als hoogste genomineerd in de categorie bij NBS (nationale business succes award). Dat zegt u als bestuursleden van een uitvaartvereniging misschien niet zoveel maar vergis u niet. Deze nominatie is belangrijk voor ons allemaal, de belangrijkste conclusie was dat mede door het werk van Nardus de plaatselijke Uitvaartverenigingen in hun eigen stad of dorp de oude noabergedachte in stand weten te houden en te stimuleren.

Dus eigenlijk is dit een nominatie voor u als bestuurders van de plaatselijke uitvaartvereniging. Dit alles doet u als vrijwilliger. Daarom van harte gefeliciteerd.


Als Federatiebestuur met Nardus op de achtergrond proberen wij u te helpen dit werk te doen en te blijven doen. Om dat als Federatiebestuur te kunnen blijven doen hebben we u ook weer nodig. Al een paar keer is gevraagd om kandidaten voor een functie in het federatiebestuur. We hebben inmiddels al één concrete aanmelding van Maria Luimstra daarvoor, dus het begin is er.

In de vorige nieuwsbrief heeft Maria verteld hoe ze de afgelopen tijd heeft ervaren, het bijwonen van de vergaderingen, de onderlinge betrokkenheid op elkaar en het meedenken over het ontwikkelen van goed beleid. Ze vond het heel goed allemaal. Helaas heeft het Federatiebestuur een ultimatum moeten stellen, dat is volgens ons de laatste mogelijkheid de kar ook volgend jaar te kunnen laten rijden.

Dus nog steeds: laat het niet gebeuren dat we volgend jaar de opheffingsvergadering van de Federatie Groningen moeten houden. Ondertussen zijn we bezig samen met u als verenigingen na te denken hoe we meer toekomstbestendig kunnen worden.

Er wordt nu op plaatselijk niveau heel veel werk verzet met name secretarissen, penningmeesters maar ook voorzitters moeten steeds maar weer hun werk doen. De ledenvergaderingen worden over het algemeen slecht bezocht. Daarom kwam Albert Berends vorig jaar met het plan verenigingen te laten samenwerken 1 om bestuurswerk te besparen, dat idee wordt inmiddels uitgewerkt. Het uitgangspunt blijft dat het geluid van de plaatselijke vereniging hoorbaar moet blijven in het geheel.
Maar op die manier heb je plaatselijk minder bestuursleden nodig, misschien dat er dan ook wat overblijft voor het Federatiebestuur. Tijdens de komende Rayonvergadering zullen we u op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken voor zowel het werven van bestuursleden als van de toekomstbestendigheid van de verenigingen. Maar het belangrijkste element zal iets heel anders zijn. Dat betreft het werven van leden en dan niet in afwachtende maar in actieve zin.

Als federatiebestuur hebben we een paar keer overleg gehad met de heer Anne Prins, hij is actief in de sport en heeft al veel successen behaald in het werven van vrijwilligers voor de verschillende plaatselijke sportverenigingen. Een aantal elementen die gebruikt worden voor het werven van leden en vrijwilligers in de sport gelden ook voor het werven van leden voor een uitvaartvereniging. Anne is een wervende spreker, als bestuur hopen we dat hij u als bestuursleden net zo enthousiast krijgt als wij dat zijn geworden.

Dus uw vereniging mist heel wat als u er niet bij bent..

Teije Penninga

Lees verder

De Federatie is een belangenbehartiger van alle uitvaartverenigingen in de provincie Groningen en is aangesloten bij Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties.

De Federatie heeft als doel:

  • Het bevorderen, verspreiden en verdedigen van de hulp onderling in het uitvaartwezen.
  • Voorkoming en bestrijding van het winstbejag op het terrein van het uitvaartwezen.
  • Het bevorderen van een goede en correcte verzorging van de uitvaarten.
  • Behartigen en bevorderen van de belangen van de aangesloten uitvaartverenigingen.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alsmede het nemen van aanvullende maatregelen zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement.